آرشیو ماهانه: جولای 2019

از درختِ دوقلو تا درختِ طریق به سپهر کشیده

تماشای رویش متفاوت فدایی درختان و زندگی عجیب آن ها، غم زمان لذت‏ بخش و آموزنده است. هر جلوه ای از خلقت و هر تصویری از درختان گوناگون، مردم را یاد مصرع اسمی سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است معرفت کردگار». در این ورقه بوسیله دیدن درختانی می رویم که فداکار از آن ها کهن‏ سالند و بعضی نه.…

از درختِ دوقلو تا درختِ سر به کرسی کشیده

تماشای رویش متفاوت فداکار درختان و زندگی بی سابقه آن ها، هم زمان لذت‏ مقدر شدن و آموزنده است. هر جلوه ای از طبیعت و هر تصویری از درختان گوناگون، آدم را یاد مصرع مشهور سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است دانش کردگار». درون این صفحه به دید درختانی می رویم که برخی از آن ها کهن‏ سالند و…

از درختِ همزاد تا درختِ سر به گردون کشیده

تماشای رویش متفاوت فدایی درختان و زندگی بی سابقه آن ها، بی قراری زمان لذت‏ بسرنوشت شوم دچار کردن و آموزنده است. هر جلوه ای از خلقت و هر تصویری از درختان گوناگون، انسان را یاد مصرع مشهور سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است بینش کردگار». در این صفحه به رویت درختانی می رویم که برخی از آن ها…

از درختِ دوقلو تا درختِ شیوه به فلک کشیده

تماشای رویش متفاوت فدایی درختان و زندگی عجیب آن ها، هم زمان لذت‏ مقدر شدن و آموزنده است. هر جلوه ای از طبیعت و هر تصویری از درختان گوناگون، انسان را یاد مصرع نامدار سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است معرفت کردگار». در این ورقه بوسیله دیدن درختانی می رویم که فدایی از آن ها کهن‏ سالند و تعدادی…

از درختِ دوقلو تا درختِ قاعده به عرش کشیده

تماشای رویش متفاوت برخی درختان و زندگی عجیب آن ها، هم زمان لذت‏ مقدر شدن و آموزنده است. هر جلوه ای از خلقت و هر تصویری از درختان گوناگون، آدم را یاد مصرع مشهور سعدی شیرازی می اندازد که «هر ورقش دفتری است معرفت کردگار». در این صفحه به دیدن درختانی می رویم که برخی از آن ها کهن‏ سالند و چندی…

شناساندن کتاب عادت گرگ جای پا جردن بلفورت

تاریخ «طریق ی گرگ» خواه «سیاق گرگ» با شعار آموزش بیع تالیف شده است. روشی که جردن بلفورت بخاطر بیع ساختن کرده، گونه خط یمین سودا معروفیت دارد. او در کتابش با نشانی «شیوه گرگ» درباره ی استراتژی فروش برای پیوستن به آزادی و استقلال مالی صحبت می بطی ء. با وجود زندگی پرفرازونشیبی که جردن بلفورت از روال گذراند و مشکلاتی که…