استراتژی بازاریابی خود را آزمایش و نیکوترین سازی کنید

تو دنیای کسب وکار، بخاطر مدیریت نیکوترین همیشه باید اندازه گیری و بازبینی را مدنظر قرار دهید. همه ی مقدر شدن ها و عناصر تصرف وکار نیز هدف این معاینه ها هستند و بازاریابی نیز مستثنی نخواهد بود. بررسی و آزمایش استراتژی بازاریابی یکی از مهم ترین وظایف مدیران محسوب می شود و درواقع، عاری بررسی و قطع گیری روش های استفاده شده هیچگاه گاه متوجه صحیح یا لغزش بودن استراتژی های ساری نخواهیم شد.مقاله های مرتبط:آموزش گلچین استراتژی بازاریابی براساس رفتار مصرف کنندهاستراتژی جامع بازاریابی را در اولویت کسب وکار راحتی دهید

بازاریابی را می توان خط پیوند ثمر بوسیله مشتری تمجید کرد. بزرگی بازاریابی درون همین تعریف مشخص می شود و درنتیجه، نمی توان آن را درون اولویتی پایین قرار داد. آزمایش کردن روشی است که مدیران را از تخمین های بیهوده در بازاریابی افسون شده و با نتایجی واقعی، بهترین استراتژی را روشن می کند. خوشبختانه ابزارهای انواع همچون آنالیز وب سایت و داده های شبکه های اجتماعی و بازخوردهای مشتریان امروزه بوسیله قرار دردسترس تصرف وکارها قرار دارند و روند آزمایش را آسان تر می کنند.

آزمایش استراتژی های متنوع بازاریابی و بررسی شرایط کنونی استراتژی درون حال روانی بوسیله مدیران بازاریابی کمک می درنگ تغییرات لازم را بخاطر حصول نیکوترین نتیجه کشف کنند. درحقیقت، آزمایش اصولا با هدف بهینه سازی عمل می شود و بهترین نتیجه، خراج به کارگیری نتایج آزمایش ها خواهد بود. درادامه، با نحو هایی بخاطر بهینه سازی هرچه بیشتر استراتژی بازاریابی در دنیای کنونی کسب وکار آشنا می شویم.بهینه سازی آستان آنلاین تصرف وکار

در دنیای کنونی، وب سایت شرکت بوسیله معنای عمه ی تمرکز حضور آنلاین آن و حتی ویترین اصلی خواهد بود؛ به همین دلیل، بررسی این ویترین وقار فراوانی دارد. تحلیل ها می توانند عواملی ارائه کنند که درگیری خواه استقبال از وب سایت را علامت دهند. از میان عوامل مهم می نبوغ به مقدار ترک وب سایت خواه زمان سپری شده در هر صفحه اشاره کرد.

تفریق کلمه های کلیدی و شرایط کنونی وب سایت در موتورهای ضربان وجو، از مهم ترین حصه های انتزاع وب سایت محسوب می شود. شما با خبر کلمات بهینه برای تصرف وکار خود و انتخاب آن هایی که در بالاترین رتبه های موتورهای خیز وجو فراغت دارند، می توانید استراتژی بازاریابی محتوایی را نیز بهینه سازی کنید. درواقع، نقاط تمرکز استراتژی محتوایی براساس همین کلمات کلیدی تدوین می شود.

به نشانی مثالی بخاطر بررسی عمیق تر کلمات کلیدی، مقاله ای بلند با پایه یکی از موضوعات مهم صنعتی خود آماده و کلمات کلیدی پرکاربرد را تو آن اماله و پس از مدتی آن را انتزاع کنید. برخی از تجرید ها کلمات مرتبطی را نشان می دهند که کاربران با جست وجوی آن ها به مقاله ی بلند شما رسیده اند و همین کلمات کلیدی بوسیله مرور به نقاط تمرکز تبدیل می شوند. درنهایت، مقاله ها و محتوای بعدی براساس کلمات کلیدی جدید آماده خواهند شد و بوسیله مرورزمان، انبازی شما با عناصری شناخته خواهد شد که خودتان تصمیم به شناخته شدن با آن ها گرفته اید.امروزه، محضر آنلاین به عنوان ویترین اصلی کسب وکارها شناخته می شود

حضور آنلاین علاوه بر وب سایت، به معنای تبلیغات همچنین خواهد بود و تبلیغات را می توان با داده ها و عوامل گوناگون وارسی کرد. کاربران معمولی اینترنت روزانه حجم اضافی از تبلیغات را نوظهور می گیرند و وقوف دلیل نادیده گرفتن ها عظمت بسیاری دارد. ابزارهای انواع تجرید آنلاین به شما می گویند مثلا چه گروهی از کاربران تبلیغات را تماشا می کنند و چه تعداد از کاربران جدید یا تکراری هستند. درنتیجه ی همین نتایج تحلیلی، می توان استراتژی هزینه های آتی برای تبلیغات آنلاین را تدوین کرد.بهره مندی از قدرت رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی ابزارهایی نمایش می کنند که محققان بازاریابی درون سال های گذشته حتی تصور آن را نمی کردند. میلیون ها و میلیاردها کاربر در این شبکه ها جناب دارند که حجم فراوانی از داده را برای صاحبان تصرف وکارها ایجاد می کنند. چنین گند عظیمی از کاربران، می تواند ابزارهای مناسبی برای تحلیل پیشگاه آنلاین خواه تبلیغات دراختیار مدیران فراغت دهد.

به عنوان نمونه ای از ابزارهای شبکه های اجتماعی برای تبلیغات، می توان بوسیله فیسبوک اشاره کرد. فیسبوک به صاحبان تصرف وکار امکان می دهد ۶ تمثال را برای تبلیغات خود تفویض کنند و سپس، بهینه تصویر با احتمال بیشترین بازخورد را برای آن مدال می دهد. حتی می نبوغ از کاربران نظرسنجی کرد و از نتایج آن برای برگزینی بهترین تمثال تبلیغاتی و مقایسه با انتخاب الگوریتم خودکار فیسبوک کاربرد کرد. 

فیسبوک، تنها بوسیله نشانی مثالی از قدرت رسانه های اجتماعی مطرح شد و شبکه های دیگر همچون یوتیوب و سرویس های مشابه هم می توانند ابزارهای مناسبی برای بررسی تبلیغات باشند. قبل از عرضه اشتراکی تبلیغات در تلویزیون یا رسانه های بزرگ تر دیگر، می توانید نمونه ای از ویدئو را تو شبکه های مدنی مبتنی بر ویدئو نمایش دهید؛ درنتیجه با استفاده از بازخوردهای نخستین می قابلیت محتوای بازپسین را بهینه سازی کرد. دسته بندی و تحلیل بازخورد مشتریان

بازخورد و نفوذ مشتریان بالقوه به علیه و بازاریابی شما، آخرین و بنیانی ترین عامل تحلیلی است. این تحلیل از همه ی تحلیل های الگوریتمی و بررسی های آماری عظمت بیشتری دارد. درواقع، چنانچه مشتری بازپسین روش تبلیغاتی و محصول شما را نپسندد، سایر سیاق ها هیچگاه اهمیتی نخواهند داشت.بهترین تحلیل، بازخوردی است که کاربران درباره ی برنامه های بازاریابی دارند

برای استخراج داده های درخورتوجه از بازخوردهای مشتری، باید کانال های مختلف را بررسی کرد. بار ی دیگر نیز قسمت قسمت کردن بندی مشتریان خواهد بود که برای تجرید بهتر اجباری است. به اعتراف دیگر، پیام کسب وکار خود را ازطریق کانال های مختلف باید بوسیله گوش مخاطبان داخل دسته بندی های مختلف برسانید و نتایج بازخوردهای آن ها را بررسی کنید. درادامه می توانید، بهترین کانال و صوت محتوایی را برای هر دسته از مخاطبان خود انتخاب کنید.

دستور کار ها و فعالیت های بازاریابی باید درون همگی ی جنبه ها توسعه پیدا کنند و تمامی مسیر مشتری در آن ها بررسی شود. به عنوان مثال، باید انواع طراحی ها بخاطر صفحات فرود (Landing Page) و تا اینکه منو وب سایت و بازخورد هر دسته از مشتریان را درباره ی آن ها انتزاع کنید. پس از هر تغییر، باید رفتار مخاطبان بررسی شود تا مثبت یا منفی وجود داشتن تغییرات را حساسیت کنید.

برای انتزاع بهینه ی رفتارهای مشتریان دربرابر برنامه های بازاریابی، باید بازخوردها در هر کانال را به صورت مجزا دریافت و سپس همه ی آن ها را بسته بوسیله هر قسمت قسمت کردن بندی از مشتریان، باهم ترکیب کنید. همگی ی داده هایی که داخل این روش بوسیله دست می آیند، بوسیله درک چشمگیر از نتایج روش های بازاریابی منجر می شوند و بستگی یا حاضر بودن ارتباط آن ها با مشتریان را نشان می دهند.

درنهایت به یاد داشته باشید ابزارهای گوناگون بازاریابی و تجرید سیاق های آن، تنها با مصرف ی صحیح می توانند بوسیله پیشرفت تصرف وکار منجر شوند. درواقع، اگر همین ابزارهای مفید در مسیرها و با استراتژی غلط بوسیله فرمان گرفته شوند، شاید نتایج عکس به همراه داشته باشند. کاربرد ی صحیح نیز قطعا تکثیر درگیری با برند و به تبع آن، رشد کسب وکار را باعث خواهد شد.بیشتر بخوانید:تم تیره به نسخه آزمایشی اینستاگرام افزوده شدچرا شبکه های اجتماعی باوجود استرس زا بودن، باز هم ما را به جانب خویشتن می کشانند؟چه عواملی موجب تداوم اعتیاد به شبکه های اجتماعی می شود؟چرا کاربران هنوز فریب محتوای دروغین اینترنتی را می خورند؟چهار رویه بخاطر دور شدن از حواس پرتی های دنیای فناوری