استراتژی بازاریابی خود را آزمایش و بهینه سازی کنید

در دنیای کسب وکار، بخاطر مدیریت بهینه همیشه باید حد گیری و بازبینی را مدنظر قرار دهید. همه ی بخش ها و عناصر تصرف وکار همچنین هدف این بررسی ها هستند و بازاریابی نیز مستثنی نخواهد وجود. معاینه و آزمایش استراتژی بازاریابی یکی از اساسی ترین وظایف مدیران محسوب می شود و درواقع، بدون بررسی و حد گیری رویه های مصرف شده هیچگاه گاه مسبوق صحیح یا غلط وجود داشتن استراتژی های سیال نخواهیم شد.مقاله های مرتبط:آموزش تعیین استراتژی بازاریابی براساس رفتار مصرف کنندهاستراتژی تمامیت بازاریابی را داخل اولویت کسب وکار قرار دهید

بازاریابی را می توان خط اتصال علیه به خریدار تعریف کرد. اهمیت بازاریابی در همین تعریف روشن می شود و درنتیجه، نمی توان آن را درون اولویتی پایین قرار داد. آزمایش کردن روشی است که مدیران را از تقویم های بیهوده داخل بازاریابی رها و با نتایجی واقعی، نیکوترین استراتژی را پدیدار می درنگ. خوشبختانه ابزارهای گوناگون همچون آنالیز وب سایت و داده های شبکه های اجتماعی و بازخوردهای مشتریان امروزه بوسیله راحتی دردسترس کسب وکارها قرار دارند و سیلان آزمایش را آسان تیز می کنند.

آزمایش استراتژی های متنوع بازاریابی و بررسی شرایط کنونی استراتژی در حال سیلان بوسیله مدیران بازاریابی دستیار می کند تغییرات لازم را برای استخراج بهترین حاصل کشف کنند. درحقیقت، آزمایش اصولا با هدف بهترین سازی انجام می شود و بهترین نتیجه، مولود به کارگیری نتایج آزمایش ها خواهد بود. درادامه، با روش هایی بخاطر بهینه سازی هرچه بیشتر استراتژی بازاریابی در دنیای کنونی کسب وکار آشنا می شویم.نیکوترین سازی درگاه آنلاین تصرف وکار

در دنیای کنونی، وب سایت باهم اتحاد کردن به معنای عمه ی تمرکز حضور آنلاین آن و تا اینکه ویترین اصلی خواهد بود؛ بوسیله همین دلیل، مطالعه این ویترین بزرگی فراوانی دارد. تفریق ها می توانند عواملی ارائه کنند که درگیری خواه استقبال از وب سایت را نشان دهند. از میان عوامل اساسی می توان به نرخ زین وب سایت خواه زمان سپری شده داخل هر صفحه اشاره کرد.

انتزاع کلمه های کلیدی و وضعیت کنونی وب سایت درون موتورهای جست وجو، از مهم ترین بخش های تجرید وب سایت محسوب می شود. شما با خبر کلمات بهترین بخاطر کسب وکار خود و تفویض آن هایی که در بالاترین رتبه های موتورهای ضربان وجو قرار دارند، می توانید استراتژی بازاریابی محتوایی را نیز بهینه سازی کنید. درواقع، نقاط تمرکز استراتژی محتوایی براساس همین کلمات کلیدی تدوین می شود.

به عنوان مثالی برای بررسی عمیق مرطوب کلمات کلیدی، مقاله ای اهتزاز با محور یکی از موضوعات بنیادی صنعت خود آماده و کلمات کلیدی پرکاربرد را در آن تزریق و پس از مدتی آن را تفریق کنید. برخی از انتزاع ها کلمات مرتبطی را نشان می دهند که کاربران با جست وجوی آن ها به مقاله ی بلند شما رسا اند و همین کلمات کلیدی به مرور به نقاط تمرکز تبدیل می شوند. درنهایت، مقاله ها و محتوای بعدی براساس کلمات کلیدی متاخر آماده خواهند شد و به مرورزمان، همدستی شما با عناصری شناخته خواهد شد که خودتان تصمیم بوسیله شناخته شدن با آن ها پژمرده اید.امروزه، حضور آنلاین به نشانی ویترین اصلی کسب وکارها شناخته می شود

حضور آنلاین علاوه پیاده شدن وب سایت، به معنای تبلیغات همچنین خواهد بود و تبلیغات را می استعداد با داده ها و عوامل انواع تجسس کرد. کاربران معمولی اینترنت روزانه حجم زیادی از تبلیغات را نادیده می گیرند و شناسایی دلیل نادیده قبض ها شکوه بسیاری دارد. ابزارهای گوناگون تحلیل آنلاین بوسیله شما می گویند مثلا چه گروهی از کاربران تبلیغات را سیاحت می کنند و چه تعداد از کاربران متاخر یا تکراری هستند. درنتیجه ی همین نتایج تحلیلی، می توان استراتژی هزینه های آتی برای تبلیغات آنلاین را تدوین کرد.روزی مندی از قدرت رسانه های اجتماعی

رسانه های مدنی ابزارهایی ارائه می کنند که محققان بازاریابی تو سال های گذشته حتی تصور آن را نمی کردند. میلیون ها و میلیاردها کاربر تو این شبکه ها حضور دارند که حجم فراوانی از داده را برای صاحبان کسب وکارها ایجاد می کنند. این طور خیل عظیمی از کاربران، می تواند ابزارهای مناسبی برای انتزاع جناب آنلاین یا تبلیغات دراختیار مدیران صبر دهد.

به عنوان استاندارد ای از ابزارهای شبکه های اجتماعی برای تبلیغات، می توان به فیسبوک اشاره کرد. فیسبوک بوسیله صاحبان تصرف وکار امکان می دهد ۶ تصویر را برای تبلیغات خویشتن گزینش کنند و سپس، بهینه تصویر با احتمال زیادترین بازخورد را برای آن مدال می دهد. حتی می نبوغ از کاربران نظرسنجی کرد و از نتایج آن بخاطر انتخاب بهینه تصویر تبلیغاتی و مقایسه با انتخاب الگوریتم خودکار فیسبوک استفاده کرد. 

فیسبوک، تنها به نشانی مثالی از قدرت رسانه های مدنی مطرح شد و شبکه های دیگر همچون یوتیوب و درخت سرو های مشابه هم می توانند ابزارهای مناسبی برای مطالعه تبلیغات باشند. قبل از ارائه عمومی تبلیغات در تلویزیون خواه رسانه های ارشد زیرفون دیگر، می توانید استاندارد ای از ویدئو را در شبکه های اجتماعی مبتنی بر ویدئو عرضه دهید؛ درنتیجه با مصرف از بازخوردهای مقدماتی می توان محتوای بازپسین را بهینه سازی کرد. دسته بندی و تفریق بازخورد مشتریان

بازخورد و واکنش مشتریان بالقوه به محصول و بازاریابی شما، آخرین و بنیانی ترین عامل تحلیلی است. این تحلیل از همه ی تحلیل های الگوریتمی و بررسی های آماری اهمیت بیشتری دارد. درواقع، چنانچه مشتری بازپسین روش تبلیغاتی و محصول شما را نپسندد، سایر راه ها هیچ اهمیتی نخواهند داشت.بهترین تحلیل، بازخوردی است که کاربران درباره ی دستور کار های بازاریابی دارند

برای استخراج داده های درخورتوجه از بازخوردهای مشتری، باید کانال های متنوع را معاینه کرد. جنین ی دیگر همچنین گروه بندی مشتریان خواهد حیات که برای تفریق بهتر جبری است. به بیان دیگر، پیام کسب وکار خویشتن را ازطریق کانال های متنوع باید به گوش مخاطبان در قسمت قسمت کردن بندی های مختلف برسانید و نتایج بازخوردهای آن ها را بررسی کنید. درادامه می توانید، بهترین کانال و لحن محتوایی را برای هر گروه از مخاطبان خود انتخاب کنید.

برنامه ها و فعالیت های بازاریابی باید در همه ی جنبه ها توسعه پیدا کنند و تمامی حروف خریدار در آن ها مطالعه شود. به عنوان مثال، باید انواع مدل سازی ها بخاطر صفحات فرود (Landing Page) و حتی منو وب سایت و بازخورد هر دسته از مشتریان را درباره ی آن ها تفریق کنید. پس از هر تغییر، باید رفتار مخاطبان تجسس شود تا مثبت یا منفی بودن تغییرات را درک کنید.

برای انتزاع بهینه ی رفتارهای مشتریان دربرابر دستور کار های بازاریابی، باید بازخوردها در هر کانال را به رخ مجزا دریافت و سپس همه ی آن ها را بسته به هر قسمت قسمت کردن بندی از مشتریان، باهم اختلاط کنید. همه ی داده هایی که داخل این راه به دست می آیند، به دریافتن چشمگیر از نتایج روش های بازاریابی منجر می شوند و بستگی یا عدم رابطه آن ها با مشتریان را مدال می دهند.

درنهایت بوسیله یاد داشته باشید ابزارهای گوناگون بازاریابی و تحلیل روش های آن، تنها با استفاده ی صحیح می توانند به پیشرفت کسب وکار منجر شوند. درواقع، اگر همین ابزارهای مفید داخل مسیرها و با استراتژی غلط به حکم گرفته شوند، شاید نتایج عکس به همراه داشته باشند. استفاده ی صحیح همچنین قطعا افزایش درگیری با برند و به تبع آن، رشد کسب وکار را باعث خواهد شد.بیشتر بخوانید:راهکار بهینه بازاریابی محتوا بخاطر مدیران استارتاپیتم تیره به نسخه آزمایشی اینستاگرام افزوده شدچرا شبکه های مدنی باوجود استرس زا بودن، باز هم ما را به سمت خود می کشانند؟چه عواملی موجب تداوم اعتیاد به شبکه های اجتماعی می شود؟چرا کاربران هنوز فریب محتوای دروغین اینترنتی را می خورند؟