معرفی کتاب «تجارت هیاهو است» جای پا ال ریس و جک تروت

«تجارت جنگ است» کتابی است که دنیای تجارت و کسب وکار را برای همیشه تغییر عدل. درون سال ۱۹۸۶، این کتاب صنایع را به لفظ حساسیتی مدرن و جهانی و دنیایی از سود بی سابقه سوق انصاف. دنیای تجارت، دنیایی پویا است؛ بنابراین، وقتی برای تصرف وکاری استراتژی بازاریابی تدوین می شود، باید به اقدام ها و فایده های رقبا به اندازه ی نیازهای مشتریان شکوه داده شود. برهان اشتهار گذاری این کتاب آن است که نویسندگان از استعاره های سپاهی و جنگی برای وصف و درک پویایی رقابت در بازار کاربرد کرده اند.کتاب «تجارت نزاع است» چه می گوید؟مقدمه

از دیدگاه ال ریس و جک تروت، نویسندگان تاریخچه «تجارت بحران است»، زمان حال دوران امپراتوری مشتریان در میدان به سر رسیده است. زمانی حیات که همه ی بازاریابان پیاده شدن مشتری محوربودن شرکت ها تأکید می کردند و بارها به مدیران شریک شدن ها تذکر می دادند مشتری و نیازهایش را در نظر بگیرند. بااین حال درون سال های اخیر، مشارکت هایی در مدت امریکن موتورز را تماشایی بوده ایم که با وجود تقلا های بسی برای مشتری مداری و تمرکز بر نیازهای مشتریان آن بی آرامی به بهترین گونه ممکن، نتوانستند درون چیز پهن ی رقابت با انبازی های رقیب زیرا جنرال موتورز پیروز بازار باشند. درواقع، مشکل امثال امریکن موتورز خریدار نیست؛ بلکه وجود شرکت های رقیب است.خرید با کد تنزل zoomit

این دو نویسنده از شخصی به صیت کارل ون کلاوزویتس نام می برند که ژنرال روسی بازنشسته ای است و کتابی بوسیله نام «تو بحران» را درون سال ۱۸۳۲ درباره ی اصول استراتژی های دعوایی نوشت. آن ها می گویند این خان روسی به خوبی توانسته دو ویژگی اصلی میدان جنگ، یعنی استراتژی و تاکتیک را اعتراف کند و با این کار، ضابطه ی جنگیدن به نعوظ چشمگیری تغییر کرد. اگر راسته را نیز مانند بازار رزم ببینیم، این دو خصوصیت همچنان پابرجاست؛ هرچند غل ها دگرگونی می کنند.

تلخیص ی تاریخ

بیایید بوسیله این تفکر کنیم که خریدار مهم تر است یا رقابت؟ تکاپو برای جلب دیدن مشتری و رفع نیازهای او اهمیت بیشتری دارد یا پیشی گرفتن از رقبا؟ آنچه در این کتاب گفته می شود، این است: واقعیت این است که رقابت گلچین کننده ی میزان موفقیت و برد شما است. درحقیقت، این نبردی است که باید در رقابت با رقبای خود برای تصرف موفقیت در آن پیروز بازار باشید. میدان نبرد، حافظه مشتریانتان است. مقاله های مرتبط:استراتژی بازاریابی خود را آزمایش و بهترین سازی کنیدبهترین استراتژی برای بازاریابی شرکت شما چیست

فلسفه ای متاخر برای بازاریابی احتیاج است که درون آن، مدح کلاسیک بازاریابی را نقد می کند؛ همان تعریفی که می گوید: «فقط بوسیله نیازهای مشتریانت اندیشه کن و به خواسته های آن ها برس». میدان امروز نشان می دهد شرکت هایی که عزب مشغول شناسایی و برطرف کردن نیازهای مشتریانشان باشند، داخل صحنه ی رقابتیِ تجارت، ماندگار نخواهند بود. کتاب «تجارت جنگ است» می گوید بخاطر موفقیت باید رقیب محور بود؛ درحالی که اکثر شرکت ها تکاپو می کنند خریدار مدار باشند و طولانی استراتژی های خود را براساس نیازها و خواسته های خریدار بنا نهاده اند؛ به همین دلیل اندوه از تاکتیک های نسبتا برابری بخاطر جذب مشتری نصیب می برند. بااین همه، به راستی چه کسی تو این میان فیروز زیرفون است؟

برای موفقیت امروز، هر شرکت باید روی رقبای خودش متمرکز شود. باید بوسیله متعاقب انقراض های رقبا گشت و سپس به آن ها حملات بازاریابی کرد؛ درست مانند استراتژی جنگی. به دیدن می رسد بسیاری از توفیق های بازاریابی بوسیله همین رویه به ثمر گویا باشد. طرح بازاریابی سنجیده و ارزیابی شده ابد کمی برای رقابت با نشانی «تقویم رقابتی» بر می گذارد.طرح بازاریابی برای آینده

در بخشی از تاریخ می خوانیم:در طرح بازاریابی بخاطر آینده، فضای بیشتری را بوسیله رقابت اختصاص می دهیم. این طرح به دقت تمام شریک شدن های رقابتی را تجسس می یواش و فهرست نقاط شکست و قوت رقبا را دراختیار ما می گذارد. همچنین، طرح عملیاتی را بخاطر روزی گیری از فرصت خواه دفاع دربرابر آن ها شرح می دهد و حتی شاید بهره برسد که شامل سوابق کلیدی حزن بشود. این سوابق شامل تاکتیک و ضابطه ی سازمان کردن می شود. این اقدام شبیه به کاری است که آلمان ها درباره ی مدارک فرماندهان متحدین در جنگ جهانی دوم انجام دادند.
تمام این ها چه چیزی را برای بازاریابان آینده تداعی می کند؟ این کارها تداعی کننده ی این امر هستند که بازاریابان باید آماده ی فساد بازاریابی بشوند و کمپین های بازاریابی بیشتر و بیشتری بسان کمپین های سپاهی برپا شود.

استراتژی ها

نویسندگان کتاب معتقدند بازاریابان می توانند از استراتژی های سرباز نکات بسیاری بخاطر پیروزی در چیز پهن ی رقابت بازار بیاموزند. ال ریس و جک تروت داستان های مشهوری از تاریخ نظامیان را درون کتاب می آورند که پرورش های بی شماری از جنگ را علامت می دهد. این فراگیری ها مفاهیمی چون نقشه کشیدن و مانوردادن و قدرت کردن بر دشمن را در میدان دعوا بیان می کند. این مفاهیم خیر تنها داخل عریضی ی جنگ، بلکه تو بازار رقابتی امروز نیز استعمال دارد. 
در تاریخچه «تجارت جنگ است»، ال ریس و جک تروت درباره ی چهار روش استراتژی امکان پذیر برای جنگیدن در چیز پهن ی جنگ بازاریابی واج می گویند. این چهار استراتژی عبارت اند از:استراتژی دفاعی: کم قیمت مدیران بازار که از موقعیت برجسته و مسلط دفاع می کنند.استراتژی حمله: مناسب کسب وکارهایی که می توانند نظر رهبران میدان را نقد کنند.استراتژی جناحی: درون این روش، حمله ی مستقیمی به مدیران بازار وجود ندارد؛ بلکه میوه یا سرویس جدیدی درون ناحیه ای از بازار است که مدیر به خشکی امدن آن تسلط ندارد.استراتژی پارتیزانی: کم ارزش شرکت ها و تصرف وکارهای کوچک ی است که منبعی برای حمله به رهبران بازار ندارند؛ اما آن حیثیت سریع هستند که بتوانند با پاسخی کندرو به میدان برازنده دفاع و و کوچکی در بازاریابی گوشه مشت برملا کنند.

ال ریس و جک تروت می گویند جلال استراتژی تو آن است که با استراتژی کارا و درست، می نبوغ به استراحت و با تاکتیک های جزئی در اغتشاش بازاریابی پیروز راسته شد. درواقع، آن ها استراتژی را قدرتی مختار از نتایج تاکتیک ها ندانسته اند. استراتژی باید از پایین بوسیله بالا توسعه برملا یواش و تابع تاکتیک باشد؛ اما چیزی به نام استراتژی خوب یا زشت وجود ندارد؛ در مقابل استراتژی ها ماهیتا ارزشی ندارند. استراتژی های بازاریابی باید فقط براساس کارایی سندیت داخل زمان ربط با خریدار و هم چشمی سنجیده شوند. درباره ی اصول هریک از استراتژی ها درون فصل های مجزا ای تطویل داده شده است.

درباره ی کتاب

کتاب «تجارت اغتشاش است» از کتاب زبان اصلی انگلیسی با عنوان Marketing warfar به فارسی ترجمه شده است. در سال ۱۳۸۴، نشر سیته این تاریخچه را ابتدایی بار با ترجمه ی محمود حمیدخانی و ویراستاری معصومه جباری منتشر کرد. در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷، این انتشارات نسخه های جدیدی از کتاب را با عنوان تازه ی «دعوا بازاریابی» و فروست «راهکارهای تبلیغات و بازاریابی» در چاپ دوم و سوم ارائه کرد. در سال ۱۳۹۸، نشر هورمزد سراغ این تاریخ رفت و آن را با ترجمه ای از سیدهدایت طریقی نژاد و ویراستاری پریوش طلایی منتشر کرد. در همین سال، این کتاب تجدید چاپ شده است. همان طور که از عنوان تاریخچه پیدا است، تو دسته بندی کتابخانه ی ملی داخل موضوع بازاریابی و رقابت طبقه بندی شده است. نیز داخل اشاعه هورمزد، با فروست سری تاریخ های مرزوبوم ی کسب وکار چاپ شده است.فروش با کد تنزل zoomitدرباره ی نویسندگان

ال ریس (Al Ries) و جک تروت (Jack Trout) نویسندگان کتاب های پرفروشی درزمینه ی بازاریابی هسته ای مانند Bottom-Up Marketing و ۲۲ قانون تغییرناپذیر بازاریابی هستند. آن ها بوسیله عنوان دانشجویان استراتژی تجارت و تاکتیک های بازاریابی جاه مناسبی در سخنرانی ها و تاریخ ها و مقاله هایشان کسب کرده اند. 

دیگران درباره غوغا بازاریابی چه می گویند؟

بیل گیتس خواندن این کتاب را برای همگی ی مدیران ضروری دانسته است. مجله ی نیوزویک درباره ی کتاب جنگ بازاریابی تالیف است: «کتابی درزمینه ی کسب وکار با تفاوتی آشکار: نوشته های مرطوب و نصیحت های فروزان و با حداقل اصطلاحات مبهم.» بیزینس ویک غصه این کتاب را حرکتی برنگ خون در تجارت و شگفت انگیز خوانده است. بینندگان کتاب درون گودریدز بیش از چهار ستاره به این کتاب داده اند و از آن بوسیله عنوان کتابی نام محبوس اند که تقریر کننده ی مبانی بازاریابی در هر کسب وکاری داخل هر جای دنیا است. تو آمازون هم این تاریخ حدود چهار ستاره از کاربرانش دریافت کرده و برخی از خوانندگان آن را یکی از تاریخ های آسان و برتر در اساس ی استراتژی بازاریابی دانسته اند. Usa Today همچنین درباره ی این کتاب می گوید: «این تاریخ با اقرار نمونه های مظفر و شکست زده از چندین مبارزه ی بازاریابی، مطالعه ای مرتبط و دوست داشتنی بوسیله وجود می آورد.» سخن پایان

ال ریس و جک تروت شباهت های مفید و کاربردی و جذابی میان استراتژی های جنگی کارآمد کلاوزویتس و استراتژی های بازاریابی در کتابشان بیان کرده اند. البته آن ها در مقطعی فکر می کنند به براق سازی نیاز است و اذعان می کنند با مقایسه ی روش های جنگی با استراتژی های بازاریابی قصد تخریب یا تحلیل مدیران را ندارند؛ بلکه این تنها روشی فیزیکی است که می نبوغ با کمک آن بوسیله مجادله بازاریابی نگریست؛ بمنظور جنگ بازاریابی جنگی است که درون حافظه ها اتفاق می افتد و از این نظر می تواند مشکل و مرموز باشد. استراتژی های دعوایی راهی برای عینیت بخشیدن به این جنگ مجرد میان رقبای بازار است. این اسلوب پرقدرت ترین اسلوب نظامی محسوب می شود که ۱۵۰ سال برجا الباقی و درون دانشگاه های نظامی یادگیری شده است.بیشتر بخوانید:شناساندن کتاب «ورزشکار تیمی ایدئال» تالیف پاتریک لنچونیپنج اختلال عملکرد تیم های کاری چیست؟معرفی کتاب «کلان داده» نوشته برایان کلگمعرفی کتاب «اصل ترفیع: تأثیر شگفت انگیز پیروزی های کوچک داخل محیط کار»معرفی کتاب «والس تبدیل» تصنیف پیتر سنگه