|  | 

سرگرمی و تفریحی

متوجه علاقه شدید برادر شوهرم شدم و با او وارد رابطه شدم تا اینکه …

متوجه علاقه شدید برادر شوهرم شدم و با او وارد رابطه شدم تا اینکه …

فکر نمیکردم تا این حد با برادر شوهرم صمیمی شوم. برادر شوهرم حرکاتی نشان داد که من فهمیدم او عاشق من است و حتی بعد از مدتی با او رابطه جنسی داشتم. اما بعد از مدتی کار به جاهای باریک کشید… ماجرای زنی که با برادر شوهرش وارد رابطه شد غیاب فرشید بخاطر مشغله های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

متوجه علاقه شدید برادر شوهرم شدم و با او وارد رابطه شدم تا اینکه …

%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%88

ABOUT THE AUTHOR